Juridische informatie en algemene verkoopsvoorwaarden
Juridische vorm, sociale zetel, inschrijving

Vet Emergency – Sint-Jobsesteenweg 450, 1180 Ukkel – Tel : 02/644.24.24

De onderneming Vet Emergency is een BVBA onder leiding van dierenarts Elina Jolivet (ordenr.: 5256)  met BTW-nummer BE 0645 629 327.

Verantwoordelijkheid voor publicaties en communicatie

Dierenarts Elina Jolivet is verantwoordelijk voor elke elektronische publicatie, waaronder de website van de onderneming Vet Emergency.

En ze is ook verantwoordelijk voor alle communicatie voor rekening van de onderneming Vet Emergency.

Webhost

Deze website wordt gehost door Gandi SA.

Concept- Uitvoering

Deze website werd ontwikkeld door ostro.me

Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij een andere schriftelijke overeenkomst werd afgesloten.

Indien een gepland huisbezoek niet binnen de 15 minuten na aanvraag wordt geannuleerd, zal er een forfaitaire verplaatsingsvergoeding worden opgelegd, ter waarde van 50% van de prijs van het huisbezoek, die u meegedeeld wordt tijdens het telefonisch onderhoud.

Elk gepland huisbezoek, dat niet geannuleerd wordt, en niet kan plaatsvinden omwille van de afwezigheid van de patiënt voor wie een dierenarts werd opgeroepen, zal in zijn volledigheid worden aangerekend.

Elk bedrag dat op vervaldatum niet betaald is, wordt verhoogd met een interest van 15% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum. De hierboven vermelde intresten worden aangerekend vanaf de vervaldatum zonder verplichting tot voorafgaande ingebrekestelling.

Onafhankelijk van deze gewone nalatigheidsinterest, zal het bedrag van elke onbetaalde factuur op zijn vervaldatum automatisch verhoogd worden met 15% waarbij een minimum forfaitaire vergoeding van € 50 wordt aangerekend. Deze verhoging heeft geen betrekking op het medisch ereloon. Elke herinnering zal evenzeer aanleiding geven tot een forfaitair bedrag van €10 als vergoeding voor administratieve kosten.

Elke betwisting moet binnen de 15 dagen volgend op de prestatie, per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

Elk juridisch geschil zal worden berecht door de Brusselse rechtbanken, meer bepaald het vredegerecht van het derde kanton van Brussel.